Velikost a úplnost školy

Základní škola Lužec nad Vltavou, 1.máje č. 4, je součástí výchovně vzdělávací soustavy, je zařazena do sítě škol. Od 1.1.2003 má právní subjektivitu, vystupuje svým jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů.

Sdružuje celkem čtyři pracoviště:

  • Základní škola
  • Školní družina
  • Výdejna jídel
  • Školní klub

Základní škola je úplná škola s devíti postupnými ročníky. Je členěna na první a druhý stupeň. První stupeň je tvořen prvním až pátým ročníkem, druhý stupeň šestým až devátým ročníkem. Třídy se naplňují do 30 žáků. Součástí školy je školní družina, oddělení školní družiny se naplňuje do 30 žáků. Kapacita školy je 250 žáků.

V základní škole vyučujeme podle vzdělávacího programu: Škola Robinsona Crusoe, č.j. 490/2007, s cílem ŠVP pro ZV jsou rodiče průběžně seznamováni.

Škola je budova s mnohaletou školní tradicí, k historické budově byla přistavěna v roce 1996 nová část a v posledních dvaceti letech doznala škola výrazných změn v oblasti rekonstrukce a materiálního vybavení. Škola se nachází v centru obce a spolu s kostelem sv. Jiljí je významnou stavbou na návsi.

Vybavení základní školy (materiální, prostorové, technické a hygienické)

Areál školy je možné rozdělit na historickou budovu, přístavbu a venkovní prostory. Materiálně technické podmínky školy jsou na dobré úrovni. Prostorově vyhovují, učeben je dostatek, jsou prostorné a světlé. Výuka probíhá v devíti kmenových třídách a ve dvou odborných učebnách (počítačová a relaxační). Školní družina disponuje samostatnou učebnou.

Ve třídách jsou k dispozici televize a rozvod videa. Pro výuku ICT a další předměty je určena počítačová učebna, která je doplněna o didaktickou techniku. Počítače jsou propojeny do počítačové sítě, přes kterou mají žáci a učitelé přístup na internet.
Jednou z priorit školy ve výuce i v běžném chodu školy je využití informačních a komunikačních technologií. Učebna je vybavena kvalitní audiovizuální a projekční technikou. Pět tříd je vybaveno interaktivní tabulí.

Sbírky jsou uloženy v kabinetech (fyziky, přírodopisu a chemie, matematiky a zeměpisu, didaktické techniky a učebnic) nebo v učebnách. Škola je dostatečně vybavena učebními pomůckami, při výuce je využíván výukový SW. Pro další studium a práci žáků a učitelů je k dispozici knihovna.

Literatura, učebnice, učební pomůcky a výukový SW jsou průběžně doplňovány o nové. Škola nemá vlastní tělocvičnu, využívá tělocvičnu v místním kulturním domě. V přístavbě školy vznikla mimo jiné i jídelna s výdejnou jídel, obědy se dováží ze školní jídelny, která je v budově mateřské školy.

V rámci „školy podporující zdraví“ byla vybudována relaxační centra. Na školním dvoře hřiště, dětský kout pro školní družinu a žáky 1.stupně, zahradní učebna, stůl pro stolní tenis, kuželky, okrasná naučná zahrada. V budově školy je také relaxační tělocvična.

Je plněn plán ozdravných opatření, sledováno dodržování psychohygienických zásad (rozvrhová pravidla, stravování, pitný režim – akce ovoce do škol, úroveň sociálních zařízení, hygiena, estetický vzhled, zkvalitňování pracovního prostředí žáků a zaměstnanců školy). Žáci mají možnost aktivně se zapojovat v zájmových kroužcích.

Jsou uplatňovány alternativní metody a formy práce, škola je otevřený systém, ve kterém pracují lidé na základě vzájemné důvěry, úcty a společného zájmu. Cíle vzdělávání zabezpečují potřeby osobního rozvoje každého žáka a jeho individuálních předpokladů. Vzdělávání je založeno na zásadách rovného přístupu bez jakékoli diskriminace.

Školním řádem jsou dána jasná pravidla pro potřeby bezpečí žáků, třídní samospráva zajišťuje demokratické principy.
Je vypracován systém poradenských služeb. Výchovný poradce se orientuje na řešení problémových situací, profiorientaci, včasnou diagnostiku žáků ve spolupráci s třídními učiteli, metodik prevence na předcházení sociálně patologických jevů a vedoucí ADN zajišťuje ambulantní dyslektický nácvik pro žáky s poruchou učení. Škola ručí za bezpečnost a ochranu zdraví žáků při činnostech, které přímo souvisí s výchovou a vzděláváním na školních i mimoškolních akcích na základě vnitřních směrnic.

V plánu na příští období je rekonstrukce půdních prostorů historické budovy školy (sportovní část, relaxační část s hudební scénou, vzdělávací část, keramická dílna…) a rekonstrukce nejstarší části budovy školy( dílna). Průběžně je plněn plán oprav a postupné modernizace školy.

Charakteristika žáků a pedagogického sboru

Do školy dojíždějí také žáci z okolních vesnic (Vraňany, Jeviněves, Spomyšl).
Kapacita školy je větší a škola je schopna přijmout žáky v případě rušení menších škol v regionu. Integrovaným žákům se specifickými vzdělávacími potřebami je věnována zvláštní péče . Mají vypracovaný individuální plán ve spolupráci s PPP.

Spolupráce školy

Spolupráce s rodiči, školskou radou a jinými institucemi.

Rodiče jsou o průběhu vzdělávání žáků informováni průběžně zápisy v žákovských knížkách a na třídních schůzkách. Mezi další formy komunikace a spolupráce s rodiči patří individuální konzultace a zjišťování názorů rodičů na dílčí problémy vzdělávání formou anket a dotazníků (SWOT analýza).

Vedení ZŠ, výchovný poradce, vedoucí ADN a školní metodik prevence úzce spolupracují při řešení výchovných a vzdělávacích problémů s PPP v Mělníku, s Odborem sociálních věcí a s Policií ČR v Mělníku.
V oblasti zajištění kulturně vzdělávacích akcí škola spolupracuje s místním kulturním domem, mělnickým kulturním domem, mělnickým muzeem a s dalšími institucemi.

Škola je průběžně prezentována v těchto médiích: Vltavan, Mělnicko, Týdeník Mělnicka, webové stránky.

Ve školním roce 2004/2005 byla ustanovena školská rada. Má pozitivní přínos pro práci školy a spolupráce probíhá na partnerské bázi ve prospěch žáků školy.