eTwinning

Certifikát „eTwinningová škola“

Jako ocenění naší práce jsme v březnu 2019 získali certifikát “eTwinningová škola”. Tento certifikát nám umožní účastnit se národních i mezinárodních metodických seminářů a konferencí pořádaných pro takto oceněné školy, spolupracovat a sdílet své zkušenosti s dalšími vedoucími eTwinningovými školami, pracovat na dalším rozvoji naší školy a předávat osvědčené postupy dále.

Odkaz na www.etwinning.cz

Druhý rok s eTwinningem na naší škole

I v roce 2018/2019 je naše škola je velmi aktivní v navazování mezinárodních kontaktů v rámci programu eTwinning, který spojuje evropské školy v bezpečném virtuálním prostředí.  

Prioritami naší školy v rámci této platformy je:

 • Rozvíjet u žáků znalost cizího jazyka a komunikační dovedností
 • Posilovat týmovou spolupráci mezi žáky i pedagogy
 • Rozvíjet povědomí o bezpečném používání internetu
 • Prohlubovat znalosti digitálních technologií
 • Začleňovat do výuky inovativní a tvůrčí pedagogické postupy
 • Zapojit do programu eTwinning co nejvíce žáků a pedagogů

V rámci našich eTwinningových projektů mají žáci možnost:

 • Představit sebe, svou školu, svou obec a zemi partnerským školám
 • Dozvědět se více o svých vrstevnících v zahraničí, jejich zemi a škole
 • Spolupracovat ve virtuálních mezinárodních týmech na společných výstupech
 • Propojit svou třídu se zahraničím přes Skype konferenci
 • Poměřit své síly s jinou zemí v online soutěži Quizlet Live
 • Být kreativní a aktivně se podílet na rozhodování o výstupech projektů

Spolupracujeme také na přípravě projektu “KA229 School Exchange Parnership” v rámci programu Erasmus+, který by nám umožnil získat grantové prostředky od Evropské komise na mobilitu žáků do partnerských zemí. Hlavním koordinátorem projektu, do kterého jsme se zapojili, je španělská škola IES Nicolás Estévez Borges na Kanárských ostrovech. Dalšími partnery v tomto projektu jsou Řecko, Polsko, Estonsko a Velká Británie. Tématem našeho projektu bude podpora inkluze a prevence šikany a diskriminace. Naše žádost byla podána 19.3.2019 a čeká na schválení Národní agenturou koordinátorské země.

Mgr. Marta Liška Landová

Náš první rok s eTwinningem

Ve školním roce 2017/2018 se naše základní škola zapojila do evropského programu eTwinning, který podporuje mezinárodní spolupráci škol v Evropě za využití informačních a komunikačních technologií.

Na prvním stupni se žáci 4. a 5. třídy seznámili s touto iniciativou prostřednictvím výměny ručně vyrobených vánočních pozdravů se školami z různých koutů Evropy.

Na druhém stupni se žáci 7. a 8. třídy věnovali již hlubší spolupráci s vrstevníky ze zahraničí v rámci výuky anglického jazyka.

Za projekt „Creativity in the English Classroom“, na kterém spolupracovali žáci 8. třídy pod mým vedením s řeckým víceletým gymnáziem Othisi nedaleko Athén, získala naše škola národní certifikát kvality a tento projekt bude prezentován na Národní konferenci Erasmus+/eTwinning, která proběhne ve dnech 18. – 20. října 2018 v Plzni. Naši žáci měli díky programu eTwinning možnost nejen zlepšit své znalosti cizího jazyka, ale také se dozvědět se něco o jiných kulturách a seznámit ostatní s naším prostředím. Tyto aktivity jsou rovněž jedinečnou příležitostí pro učitele vyměnit si nápady s jinými kolegy. I v tomto školním roce budou naši žáci pokračovat ve spolupráci s partnerskými školami v zahraničí v rámci projektové výuky a výuky cizích jazyků.

Mgr. Marta Liška Landová