Zápis do 1. třídy

/Zápis do 1. třídy

Vážení rodiče,

dovolujeme si Vás pozvat na zápis do 1. třídy pro školní rok 2018-2019.

Zápis proběhne v budově Základní školy Lužec nad Vltavou
ve středu 4. dubna 2018 od 13.30 do 18.00 hodin a v sobotu 7. dubna 2018 od 9,00 do 13,00 hodin.

K zápisu se dostaví zákonný zástupce spolu s dítětem, které splňuje zákonné podmínky pro přijetí do první třídy základní školy
a přinesou s sebou:

  • rodný list dítěte
  • kartičku pojištěnce dítěte
  • občanský průkaz zákonného zástupce
  • rozhodnutí o odkladu školní docházky, pokud bylo v minulém roce vydáno

Zákonný zástupce přihlásí své dítě u zápisu i v případě, že se z vážných důvodů nebude moci k zápisu dostavit (např. nemoc). Není-li dítě po dovršení šestého roku tělesně nebo duševně vyspělé, má zákonný zástupce možnost zažádat o odklad školní docházky. Formulář Žádost o odklad povinné školní docházky je možno vyzvednout při zápisu v základní škole. Vyplněný formulář doložený příslušnými zprávami je třeba doručit ředitelství školy nejpozději v době zápisu.
Bližší informace je možno získat na telefonu 315 691 270 nebo při osobní návštěvě školy.

Formuláře:

 

 

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019:

Příspěvková organizace, Základní škola Lužec nad Vltavou, se sídlem1. máje 4, 277 06 Lužec nad Vltavou, zastoupená ředitelkou školy, rozhodla podle ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem  č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, následovně: 

VYHOVUJE

ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

od školního roku 2018/2019 v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola Lužec nad Vltavou, příspěvková organizace, se sídlem 1. máje 4, 277 06 Lužec nad Vltavou

u dětí s těmito registračními čísly:

1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím, ředitelky základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Lužec nad Vltavou, se sídlem1. máje 4, 277 06 Lužec nad Vltavou k Odboru školství KÚ Praha.

Rozhodnutí obsahující seznam přijatých žáků do 1. ročníku základního vzdělávání pod přidělenými registračními čísly byl vyvěšen na úřední desce školy a elektronické vývěsce na webových stránkách školy www.zs-luzec.cz dne 19. 4. 2018.

Ing. Pavla Kopeluková
ředitelka školy