Vážení rodiče,

dovolujeme si Vás pozvat na zápis do 1. třídy pro školní rok 2021-2022.

V případě prezenčního zápisu, proběhne zápis v budově Základní školy Lužec nad Vltavou
ve středu 7. dubna 20219 od 14.00 do 18.00 hodin a v sobotu 10. dubna 2021 od 9,00 do 13,00 hodin.

V případě online zápisu budou veškeré informace zde, na této stránce s dostatečným předstihem. Termín zápisu bude od 1. dubna 2021. Motivační část zápisu bude pro děti realizována v termínu, který nám ministerstvo zdravotnictví a školství umožní.

Prezenční zápis do první třídy 7. dubna 2021 a 10. dubna 2021

K zápisu se dostaví zákonný zástupce spolu s dítětem, které splňuje zákonné podmínky pro přijetí do první třídy základní školy a přinesou s sebou:

 • rodný list dítěte
 • kartičku pojištěnce dítěte
 • občanský průkaz zákonného zástupce
 • rozhodnutí o odkladu školní docházky, pokud bylo v minulém roce vydáno

Zákonný zástupce přihlásí své dítě u zápisu i v případě, že se z vážných důvodů nebude moci k zápisu dostavit (např. nemoc). Není-li dítě po dovršení šestého roku tělesně nebo duševně vyspělé, má zákonný zástupce možnost zažádat o odklad školní docházky. Formulář Žádost o odklad povinné školní docházky je možno vyzvednout při zápisu v základní škole. Vyplněný formulář doložený příslušnými zprávami je třeba doručit ředitelství školy nejpozději v době zápisu.
Bližší informace je možno získat na telefonu 315 691 270 .

Formuláře:

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

Desatero pro prvňáčka

 1. Vím, jak se jmenuji, kde bydlím, kolik je mi let a jak se jmenují  moji rodiče.
 2. Umím se obléknout i převléknout do cvičebního úboru, a to tak rychle, aby na mě nikdo z mých kamarádů nemusel čekat.
 3. Umím si zavázat boty na tkaničky.
 4. Umím uklidit knížky, pastelky a hračky tam, kam patří.
 5. Umím vystřihnout obrázek nůžkami. Při kreslení správně sedím a držím tužku.
 6. Dovedu si připravit svačinku na ubrousek a po jídle si umýt ruce.
 7. Dovedu poslouchat maminčino vyprávění se zájmem a v klidu.
 8. Umím zazpívat písničku a říci krátkou básničku.
 9. Poznám barvy a geometrické tvary. Hravě zvládnu počítání do deseti.
 10. Těším se do školy na paní učitelku a na nové kamarády.

Kritéria pro přijímání dětí k základnímu vzdělávání
na Základní školu Lužec nad Vltavou, příspěvková organizace

Kritéria pro přijímání dětí k základnímu vzdělávání
Základní škola Lužec nad Vltavou, příspěvková organizace
1. máje 4, 277 06 Lužec nad Vltavou

Přijímání žáků do základní školy se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky v platném znění, a podle dalších platných právních předpisů.

Přijímání žáků k základnímu vzdělávání probíhá ve správním řízení v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění. Účastník má právo nahlédnout do spisu v zákonné lhůtě. Podle ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, má možnost se před vydáním rozhodnutí vyjádřit k jeho podkladům, a to včetně způsobu jejich opatření, popř. navrhnout jejich doplnění.

 Ke školní docházce jsou přijímány děti k začátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo věku 6 let a není-li mu povolen odklad školní docházky. Na žádost zákonného zástupce může být přijato i přiměřeně tělesně i duševně vyspělé dítě, které dosáhne věku 6 let v období od září do června příslušného školního roku. (Podrobnosti o přijetí stanoví příslušný právní předpis v aktuálním znění.)

Ředitelka Základní školy Lužec nad Vltavou, příspěvková organizace (dále jen ZŠ Lužec nad Vltavou) stanovila níže uvedené podmínky, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dětí do 1. ročníku uvedené základní školy k plnění povinné školní docházky ve školním roce 2021/2022.

Základní škola Lužec nad Vltavou, příspěvková organizace bude ve školním roce 2021/2022 otevírat 1 první třídu.

Podmínky přijetí: 

 • Počet dětí přijatých v rámci přijímacího řízení dětí k základnímu vzdělávání na ZŠ Lužec nad Vltavou pro školní rok 2021/2022 je 25.
 • Do ZŠ Lužec nad Vltavou se přednostně přijímají děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu ve školském obvodu ZŠ Lužec nad Vltavou.
 • Do ZŠ Lužec nad Vltavou se přednostně přijímají děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu ve školském obvodu ZŠ Lužec nad Vltavou s odkladem školní docházky z předešlého školního roku.
 • Do ZŠ Lužec nad Vltavou, se dále přijímají děti s místem trvalého pobytu mimo Lužec nad Vltavou, jejichž sourozenec je již žákem Základní školy Lužec nad Vltavou, v případě cizinců pak děti s místem pobytu mimo Lužec nad Vltavou, jejichž sourozenec je již žákem Základní školy Lužec nad Vltavou.
 • Do ZŠ Lužec nad Vltavou se dále přijímají děti s místem trvalého pobytu mimo Lužec nad Vltavou, v případě cizinců pak děti s místem pobytu mimo Lužec nad Vltavou.

 

Děti budou přijímány dle jednotlivých kritérií. V případě, že v jednom kritériu nebude v možnostech školy přijmout všechny děti (které dané kritérium splňují), protože by došlo k překročení kapacity stanovené ředitelkou školy, bude provedeno losování. K losování dojde ze všech dětí splňující dané kritérium. Losování provede člen školské rady za přítomnosti člena vedení školy. Losovat se budou registrační čísla, která byla přidělena dětem při zápisu. 

Školský obvod Základní školy Lužec nad Vltavou, příspěvková organizace zahrnuje následující lokality: Lužec nad Vltavou, Chramostek, Vojkovice, Bukol, Dědibaby a Křivousy

V Lužci nad Vltavou 28. 1. 2021

Ing. Pavla Kopeluková
ředitelka školy

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022:

Příspěvková organizace, Základní škola Lužec nad Vltavou, se sídlem1. máje 4, 277 06 Lužec nad Vltavou, zastoupená ředitelkou školy, rozhodla podle ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem  č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, následovně: 

VYHOVUJE

ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

od školního roku 2019/2020 v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola Lužec nad Vltavou, příspěvková organizace, se sídlem 1. máje 4, 277 06 Lužec nad Vltavou

u dětí s těmito registračními čísly:

Rozhodnutí obsahující seznam přijatých žáků do 1. ročníku základního vzdělávání pod přidělenými registračními čísly byl vyvěšen na úřední desce školy a elektronické vývěsce na webových stránkách školy www.zs-luzec.cz dne

Ing. Pavla Kopeluková
ředitelka školy