Vážení rodiče, dovolujeme si Vás pozvat na zápis do I. třídy pro školní rok 2021-2022.

 1. Zápis do I. třídy pro školní rok 2021 – 2022 uskuteční distanční formou
 2. Distančním zápisem Vás v letošním roce budou provázet:
  • Ing. Pavla Kopeluková, ředitelka školy 724 855 906
  • Romana Rollová, vedoucí vychovatelka 774 732 110
  • Mgr. Marta Liška Landová, elektronické zpracování 723 995 874
  • Barbora Bodišová, provozní manažerka školy  776 056 870
 3. Při nejasnostech, dotazech  při vyplňování dokumentů, volejte na zadaná telefonní čísla v pracovní dny od 7,30 hod. do 17,00 hod.

Zásadní informace školy k zápisu pro školní rok 2021-2022

Zápis proběhne bez motivační části, tedy bez přítomnosti dětí.

Motivační část zápisu škola uskuteční po ukončení mimořádných opatření a vy budete o termínu včas informováni. Nechceme naše budoucí prvňáčky připravit o krásný zážitek.

 • Termín zápisu: 1. 4. 2021 – 30. 4. 2021 (prosíme co nejdříve, abychom včas vyrozuměli o přijetí či nepřijetí)
 • Zápis se uskuteční pro děti (bez jejich účasti), které budou mít před nástupem do školy 6 let (narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015) a děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku.
 • Potřebné dokumenty: 
  • Prostá kopie rodného listu dítěte zaslaná dálkovým způsobem
  • Rozhodnutí o odkladu školní docházky, pokud bylo v minulém roce vydáno
  • Doporučení k odkladu školní docházky z PPP nebo SPC a lékaře nebo klinického psychologa (prostá kopie, týká se pouze dětí, které budou žádat o odklad)
  • Žádost o přijetí k povinné školní docházce
  • U cizích státních příslušníků povolení k pobytu – cizinci mimo EU (prostá kopie)
  • Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, musí doložit své oprávnění dítě zastupovat (např. soudní rozhodnutí, prostá kopie)

 

 • Způsob podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce, žádosti o odkladu:
 1. Osobní podání žádosti (prosíme předem o vyplnění příslušných formulářů a dokumentů)
 2. Do datové schránky školy (ID schránky: kcpma44),
 3. E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na adresu reditel@zs-luzec.cz
 4. E-mailem bez elektronického podpisu na adresu reditel@zs-luzec.cz . Je však nutné potvrzení (osobní, písemné) do 5 kalendářních dnů.
 5. Poštou na adresu ZŠ Lužec nad Vltavou, 1. máje 4, 277 06 Lužec nad Vltavou (obálku označte Zápis do 1. třídy).
 6. Všechny zákonné zástupce prosíme o uvedení telefonického kontaktu!!!
 7. Není-li dítě po dovršení šestého roku tělesně nebo duševně vyspělé, má zákonný zástupce možnost zažádat o odklad školní docházky. Vyplněný formulář doložený příslušnými zprávami je třeba doručit ředitelství školy nejpozději do 30. 4. 2021.

Potřebné dokumenty ke stažení nebo v tištěné podobě

Vydávání dokumentů

 1. Ke stažení naleznete dokumenty na webových stránkách školy https://www.zs-luzec.cz/
 2. V tištěné podobě budou dokumenty, na Vaše vyžádání, připraveny v plastové schránce (s nadpisem „Zápis do I. třídy“) před hlavním vchodem do školy (od kostela).

Předávání vyplněných dokumentů škole od zákonných zástupců

 1. Osobně (po telefonické dohodě)
 2. Emailem, datovou schránkou, poštou

Zápis do I. třídy – předávání rozhodnutí o přijetí do I. třídy

 1. Zápis bude probíhat ve dnech 1. 4. 2021 – 30. 4. 2021. Po zpracování doručených dokumentů škola telefonicky (emailem) informuje zákonné zástupce o termínu vyzvednutí dokumentů. Prosíme zákonné zástupce o osobní účast (pokud je to možné) při předání rozhodnutí o zápisu do první třídy.
 2. V případě, že není možná osobní účast zákonného zástupce, škola rozhodnutí zašle zákonnému zástupci poštou na uvedenou adresu.

Vážení rodiče, škola vám, pokud nepoužijete datovou schránku či email s ověřeným podpisem, navrhuje tento postup:

E-mailem nám zašlete údaje, které jsou níže na této stránce (prosíme všechny!!!). My za Vás žádost vytiskneme na školním formuláři a připravíme k podpisu. K podpisu Vás vyzveme telefonicky.

Prosíme však o dodání všech potřebných dokladů (kopie rodného listu dítěte).

Účastník řízení (žadatel)
Jméno a příjmení dítěte:
Datum narození:
Místo trvalého pobytu:
Zastoupený zákonným zástupcem:
Místo trvalého pobytu:
Jméno a příjmení
Datum narození
Adresa pro doručování:
(Vyplňte v případě, že je jiná od místa trvalého pobytu.)
Datová schránka:
Telefon:
E-mail:
Zdravotní pojišťovna:

Prosím rodiče, aby stále kontrolovali aktuální informace o zápisu do I. třídy na webových stránkách školy nebo Facebooku.

Ing. Pavla Kopeluková, ředitelka školy

 

Formuláře:

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

Desatero pro prvňáčka

 1. Vím, jak se jmenuji, kde bydlím, kolik je mi let a jak se jmenují  moji rodiče.
 2. Umím se obléknout i převléknout do cvičebního úboru, a to tak rychle, aby na mě nikdo z mých kamarádů nemusel čekat.
 3. Umím si zavázat boty na tkaničky.
 4. Umím uklidit knížky, pastelky a hračky tam, kam patří.
 5. Umím vystřihnout obrázek nůžkami. Při kreslení správně sedím a držím tužku.
 6. Dovedu si připravit svačinku na ubrousek a po jídle si umýt ruce.
 7. Dovedu poslouchat maminčino vyprávění se zájmem a v klidu.
 8. Umím zazpívat písničku a říci krátkou básničku.
 9. Poznám barvy a geometrické tvary. Hravě zvládnu počítání do deseti.
 10. Těším se do školy na paní učitelku a na nové kamarády.

Kritéria pro přijímání dětí k základnímu vzdělávání
na Základní školu Lužec nad Vltavou, příspěvková organizace

Kritéria pro přijímání dětí k základnímu vzdělávání
Základní škola Lužec nad Vltavou, příspěvková organizace
1. máje 4, 277 06 Lužec nad Vltavou

Přijímání žáků do základní školy se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky v platném znění, a podle dalších platných právních předpisů.

Přijímání žáků k základnímu vzdělávání probíhá ve správním řízení v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění. Účastník má právo nahlédnout do spisu v zákonné lhůtě. Podle ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, má možnost se před vydáním rozhodnutí vyjádřit k jeho podkladům, a to včetně způsobu jejich opatření, popř. navrhnout jejich doplnění.

 Ke školní docházce jsou přijímány děti k začátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo věku 6 let a není-li mu povolen odklad školní docházky. Na žádost zákonného zástupce může být přijato i přiměřeně tělesně i duševně vyspělé dítě, které dosáhne věku 6 let v období od září do června příslušného školního roku. (Podrobnosti o přijetí stanoví příslušný právní předpis v aktuálním znění.)

Ředitelka Základní školy Lužec nad Vltavou, příspěvková organizace (dále jen ZŠ Lužec nad Vltavou) stanovila níže uvedené podmínky, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dětí do 1. ročníku uvedené základní školy k plnění povinné školní docházky ve školním roce 2021/2022.

Základní škola Lužec nad Vltavou, příspěvková organizace bude ve školním roce 2021/2022 otevírat 1 první třídu.

Podmínky přijetí: 

 • Počet dětí přijatých v rámci přijímacího řízení dětí k základnímu vzdělávání na ZŠ Lužec nad Vltavou pro školní rok 2021/2022 je 25.
 • Do ZŠ Lužec nad Vltavou se přednostně přijímají děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu ve školském obvodu ZŠ Lužec nad Vltavou.
 • Do ZŠ Lužec nad Vltavou se přednostně přijímají děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu ve školském obvodu ZŠ Lužec nad Vltavou s odkladem školní docházky z předešlého školního roku.
 • Do ZŠ Lužec nad Vltavou se dále přijímají děti s místem trvalého pobytu mimo Lužec nad Vltavou, jejichž sourozenec je již žákem Základní školy Lužec nad Vltavou, v případě cizinců pak děti s místem pobytu mimo Lužec nad Vltavou, jejichž sourozenec je již žákem Základní školy Lužec nad Vltavou.
 • Do ZŠ Lužec nad Vltavou se dále přijímají děti s místem trvalého pobytu mimo Lužec nad Vltavou, v případě cizinců pak děti s místem pobytu mimo Lužec nad Vltavou.

 

Děti budou přijímány dle jednotlivých kritérií. V případě, že v jednom kritériu nebude v možnostech školy přijmout všechny děti (které dané kritérium splňují), protože by došlo k překročení kapacity stanovené ředitelkou školy, bude provedeno losování. K losování dojde ze všech dětí splňující dané kritérium. Losování provede člen školské rady za přítomnosti člena vedení školy. Losovat se budou registrační čísla, která byla přidělena dětem při zápisu. 

Školský obvod Základní školy Lužec nad Vltavou, příspěvková organizace zahrnuje následující lokality: Lužec nad Vltavou, Chramostek, Vojkovice, Bukol, Dědibaby a Křivousy

V Lužci nad Vltavou 28. 1. 2021

Ing. Pavla Kopeluková
ředitelka školy

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022:

Příspěvková organizace, Základní škola Lužec nad Vltavou, se sídlem1. máje 4, 277 06 Lužec nad Vltavou, zastoupená ředitelkou školy, rozhodla podle ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem  č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, následovně: 

VYHOVUJE

ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

od školního roku 2019/2020 v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola Lužec nad Vltavou, příspěvková organizace, se sídlem 1. máje 4, 277 06 Lužec nad Vltavou

u dětí s těmito registračními čísly:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Rozhodnutí obsahující seznam přijatých žáků do 1. ročníku základního vzdělávání pod přidělenými registračními čísly byl vyvěšen na úřední desce školy a elektronické vývěsce na webových stránkách školy www.zs-luzec.cz dne 30. 4. 2021.

Ing. Pavla Kopeluková
ředitelka školy