GDPR – základní informace

/GDPR – základní informace

Obecná informace o zpracování osobních údajů

Základní škola Lužec nad Vltavou, příspěvková organizace, 1. máje 4, 277 06 Lužec nad Vltavou(dále jen „Škola“) zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

Škola je správcem (v některých případech i zpracovatelem) Vašich osobních údajů.

Kontaktní údaje správce:

Základní škola Lužec nad Vltavou, příspěvková organizace
1. máje 4, 277 06 Lužec nad Vltavou
telefon:+420 315 691 270
e-mail:  reditel@zs-luzec.cz
ID datové schránky: kcpma44

Účel zpracování osobních údajů

Škola jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje zejména za účelem výkonu školního vzdělávání podle školského zákona i na základě Vašich souhlasů.

Právní základ zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány, pokud je zpracování nezbytné:

  • pro splnění právních povinností, které se na Školu vztahují (např. zápis a průběh školního vzdělávání),
  • pro splnění smlouvy mezi Školou a subjekty těchto osobních údajů (např. dary),
  • pro splnění úkolů ve veřejném zájmu, kterým je Škola pověřena (např. kontaktní údaje zákonných zástupců pro zajištění komunikace s nimi),
  • pro ochranu práv a oprávněných zájmů Školy, jako je ochrana osob a majetku, ochrana života a zdraví osob (např. provozování kamerových systémů Školou).

Ve výjimečných případech jsou osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě uděleného souhlasu subjektu údajů, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle subjektu údajů a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.

Další informace 

Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím není Škole uložena zvláštním právním předpisem anebo k tomu subjekt údajů neudělil souhlas.

Při zpracování osobních údajů Školou nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů subjektů údajů.

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu, které je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů má subjekt údajů právo na přístup ke svým osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle GDPR.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními GDPR. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

Škola na základě povinnosti uložené jí obecným nařízením podle článku 37 odst. 7 GDPR jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle článku 39 GDPR a pro Vás je kontaktní osobou pro řešení Vašich dotazů, požadavků nebo žádostí.

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Jaroslava Prislupská
e-mail: info@luzec.cz
telefon: + 420 315 691 015, +420 725 748 522

Informace o zpracování osobních údajů
DokladÚčel zpracováníÚdajePříjemceZákon/souhlasOchrana a zabezpečení
Povinná dokumentace

školy

Evidence dětí, žáků

(školní matrika)

Povinná dokumentace školyOsobní a citlivé

údaje dětí a žáků

Ředitel školy

Určení pedagog.

pracovníci

§ 28 odst.1 písm. b)

Školského zákona

Směrnice ředitele školy

o vedení školní matriky

zachování mlčenlivosti

Doklad o přijímání dětí,

žáků, jeho ukončování

Povinná dokumentace školyOsobní a citlivé

údaje dětí a žáků

Ředitel školy

Určení pedagog.

pracovníci

§ 28 odst.1 písm. c)

Školského zákona

Spisový a skartační řád
Třídní kniha, která

obsahuje průkazné

údaje o poskytovaném

vzdělávání a jeho

průběhu

Povinná dokumentace školyOsobní a citlivé

údaje dětí a žáků

Ředitel školy

Určení pedagog.

pracovníci

§ 28 odst.1 písm. f)

školského zákona

Spisový a skartační řád
Záznamy z pedagogických

rad

Povinná dokumentace školyOsobní a citlivé

údaje dětí a žáků

Ředitel školy

Určení pedagog.

pracovníci

§ 28 odst. 1 písm. h)

školského zákona

Spisový a skartační řád
Kniha úrazů a záznamy

O úrazech dětí, žáků,

Popřípadě lékařské posudky

Povinná dokumentace školyOsobní a citlivé

údaje dětí a žáků

Ředitel školy

Určení pedagog.

pracovníci

§ 28 odst.1 písm. i)

školského zákona

Spisový a skartační řád

zachování mlčenlivosti

Personální a mzdová

dokumentace

Povinná dokumentace školyOsobní a citlivé

údaje zaměstnanců

Ředitel školy

určení pracovníci

smluvní zpracovatel

§ 28 odst.1 písm. k)

školského zákona

Spisový a skartační řád

Zachování mlčenlivosti

Pracovní náplně

Externí smlouva

Další dokumentace dětí, žáků

a jejich zákonných zástupců

Informace o dětech/žácích

mimo školní matriku

Podněty pro jednání OSPOD

Podněty pro jednání

přestupkové komise

podklady žáků pro vyšetření

v PPP

Hlášení trestných činů,

neomluvená absence

Osobní a citlivé

údaje dětí a žáků

OSPOD

Poradna

Obec III

Policie ČR

Zákon č. 359/1999 Sb.

o sociálně-právní

ochraně dětí

§ 201 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku

§ 182 zákona č. 564/2001 Sb.,

školského zákona

Spisový a skartační řád

Zachování

Mlčenlivosti

Pracovní náplně

Informace o dětech/žácích

mimo školní matriku

Školní mléko a ovoce

do škol

školní jídelna (není součástí školy)

Jméno a příjmení

dítěte/žáka

Datum narození

Nařízení vlády č. 478/2009 Sb.,

o stanovení některých podmínek

pro poskytování podpory n ovoce

a zeleninu

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o

školním stravování

Spisový a skartační řád

Zachování

Mlčenlivosti

Pracovní náplně

Údaje o zdravotní

způsobilosti dítěte nebo žáka

Údaje o zdravotní způsobilosti dítěte nebo žáka, kteří se

účastní školy v přírodě nebo

zotavovací akce

Osobní a citlivé

údaje dětí,

žáků

§ 9 až 11 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdravíSměrnice ředitele školy k mimoškolním akcím
Seznamy žákůOrganizování mimoškolních akcí

a zahraničních zájezdů, slevenky na

hromadnou jízdenku

organizování soutěží a olympiád

Jméno a příjmení žáka

Datum narození

Rodné číslo, číslo pasu

Ubytovací zařízení

Dopravce ASŠK

Organizátor soutěží a olympiád , cestovní kancelář

Informovaný souhlasSpisový a skartační řád

Zachování mlčenlivosti

Pracovní náplně

 

Žákovské knížkyPovinností informovat zákonné zástupce o průběhu a výsledcích vzděláváníJméno a příjmení žáka

Hodnocení výchovně vzdělávacího procesu

§ 21 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon

§ 164 zákona č. 564/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů

Spisový a skartační řád

Pracovní náplně

Zachování mlčenlivosti

Seznamy zákonných zástupců a dalších osob nad rámec školní matrikyInformace pro spolek – klub přátel školy

Odvádění dětí z mateřské školy, školní družiny

Kontakt na zákonného zástupce

Seznam žáků

Telefonní čísla žáků, zákonných zástupců žáků

Adresa rodičů

(jiná, než žáka)

Informovaný souhlasSpisový a skartační řád

Pracovní náplně

Zachování mlčenlivosti

Fotografie, videaFotografie za účelem propagace či zvýšení zájmu žáků o studium na dané školeWebové stránky školy, obce, KaSSu, nástěnkyInformovaný souhlasVhodnost fotografií
Fotografie, videaFotografie za účelem výkonu nebo ochrany práv osob (záznam o šikaně nebo jiném protiprávním jednání, dokumentace úrazu, …)§ 87, § 88 a § 89 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoníkSpisový a skartační řád

Pracovní náplně

Zachování mlčenlivosti

Fotografie, videaFotografie z veřejných akcí pořádaných školou pro novinářské či reportážní účelyJméno a příjmení žákaWebové stránky školy, obce, KaSSu, nástěnky§ 87, § 88 a § 89 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoníkVhodnost fotografií
Výtvarná a obdobná díla, hudební dílaZveřejnění výtvarných a obdobných děl žáků na výstavách přehlídkáchJméno, příjmení, adresaInformovaný souhlas
StížnostiVyřizování stížnostíJméno, příjmení, adresaŘeditel školy§ 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

§ 174 odst. 2 písm. b) až e) zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon

Spisový a skartační řád

Pracovní náplně

Zachování mlčenlivosti

Poskytování dotací z operačních programů EUZpracování osobních údajů při realizaci poskytování dotací z operačních programů EUInformovaný souhlas

Výjimka v čl. 125 odst. 2 písm. d) a e) Nařízení Evropského Parlamentu

a Rady č. 1303/2013

Spisový a skartační řád

Zachování mlčenlivosti

Další dokumenty

Zajišťující ekonomiku a bezpečnost školy/školského zařízení

Účetní a daňové dokladyEkonomické agendyJméno, příjmení, adresaDodavatel

Odběratel

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictvíSměrnice o oběhu účetních dokladů

Spisový a skartační řád

Pracovní náplně

Zachování mlčenlivosti

Výkazy a přehledyZákonná povinnostOsobní údaje zaměstnanceČeská správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovnaZákon č. 582/1991 sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění

Spisová a skartační řád

Pracovní náplně

Zachování mlčenlivost

SmlouvyEvidence smluvJméno, příjmení, adresa, datum narozeníSmluvní stranyZákon č. 89/2012 občanský zákoníkSmluvní podmínky
DaryDary poskytnuté školeJméno, příjmení, adresaŠkola/školské zařízeníZákon č. 89/2012 sb., občanský zákoník a s tím související zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtůSmluvní podmínky
KlíčeZabezpečení prostor školy   komunikace s bezpečnostní službouKód klíče, jméno, příjmeníBezpečnostní agenturaOrganizačně technické opatřeníSmluvní podmínky
RazítkaEvidence dle spisového řáduČíslo razítka, jméno, příjmeníŘeditel, zástupce řediteleZákon č. 97/1974 o archivnictvíSpisový a skartační řád

Pracovní náplně

Zachování mlčenlivosti

Kamerový systémZabezpečení školní budovy a přilehlých prostorKamerový záznamŘeditel školy, policie ČR§ 316 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, od 2 ŠKSměrnice k provozování kamerového systému