Historie školy

Home / Historie školy

Úryvky ze školní kroniky

Citace: „ Škola vystavěna následkem dekretu dvorního Josefa II. r. 1784. Škola místní byla původně dvoutřídní až do roku 1864. ( Lužec, Chramostek,Vraňany a Spomyšl). V roce 1864 odškolily se obce Vraňany a Spomyšl vystavivše sobě vlastní školu
ve Vraňanech.

Zřízením nové školy ve Vraňanech zmenšen počet žactva v Lužci tak, že se stala tato jednotřídní. Rostoucím počtem dítek stávalo se čím dál tím nutnější zřízení ještě jedné třídy. Aby aspoň poněkud se vyhovělo, zřízeny dvě třídy z chlévů nalézajících se na dvoře, kde měla být postavena nová budova. Byl povolán stavitel p. Josef Pokorný, aby v nejkratší době učinil náčrtek nové čtyřtřídní budovy.

Stavba byla dokončena dne 20. srpna 1885. Pěkná úhledná budova jednopatrová o čtyřech třídách zbudována byla nákladem 15722 zl 93 kr. Ve školním roce 1921/22 byl zřízen první ročník školy měšťanské. Druhý ročník školy měšťanské byl otevřen 1. září 1922. Další ročník školy měšťanské zřízen z bytu učitele.”

Ze současnosti

Až do roku 1996 nedoznala budova školy žádných výrazných změn. Přestože existovala řada projektů na vybudování nových prostor školy, k realizaci stavby během padesáti let nedošlo.

Až v roce 1986 se podařilo prosadit nutnost modernizace historické části budovy a přístavby zadního křídla budovy ve prospěch žáků školy. Po dokončení projektové dokumentace byla zahájena stavba. V roce 1996 bylo zahájeno vyučování v nové přístavbě školy, kde vznikly tři nové kmenové učebny, učebna školní družiny, kabinety, sociální zařízení, kancelář, školní jídelna , šatny a tři bytové jednotky.

Současně byl upraven i areál školního dvora tak, aby sloužil pro potřeby žáků ke sportovní a relaxační činnosti.
Za posledních dvacet let doznala škola výrazných změn v oblasti výstavby, materiálního vybavení a celkové modernizace.