Distanční výuka

Vážení rodiče, milí žáci na této stránce naleznete informace o distanční výuce v ZŠ Lužec nad Vltavou. Prosím, navštěvujte tuto stránku, informace budou doplňovány průběžně.

 • Obědy si žáci mohou vyzvednout ve školní výdejně (do nádob) od 13,15 hod. – 13,30 hod. – zadní vchod do výdejny, pokyny na dveřích.
 • V případě nezájmu o obědy, prosím dnes odhlaste!!!
 • Dny volna 26. 10. 2020 a 27. 10. 2020 následuje státní svátek 28. 10. 2020 a řádné podzimní prázdniny 29. 10. 2020 a 30. 10. 2020, týká se všech žáků školy.
 • Dodatek ke školnímu řádu č. 5 – Distanční výuka

Zákonný zástupce, žák

  • Omlouvání nepřítomnosti žáka, hodnocení žáka a další ustanovení jsou v Dodatku č. 5.
  • Distanční výuka je pro žáky povinná.
  • Žáci jsou povinni se řádně vzdělávat, jak prezenční, tak distanční formou výuky, při ní v míře odpovídající okolnostem.
  • Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka, jak při prezenční výuce, tak při distančním vzdělávání.
  • Zákonní zástupci jsou povinni dokládat důvody nepřítomnosti dítěte a žáka ve vyučování, a to i v jeho distanční formě.
  • Zákonní zástupci žáků do dvou dnů (prostřednictvím třídního učitele) oznámí škole, jakým způsobem je dítě schopno se účastnit distanční výuky (online, off-line).

Škola

  • Škola využívá distanční výuku online, k němuž využívá systém Moodle, online učebnice a online zakoupené výukové programy, systém Bakaláři, konferenční prostředí.
  • Škola využívá i distanční výuku off-line.
  • Škola v odůvodněných případech poskytuje možnost zapůjčení výpočetní techniky, tento majetek je zapůjčen uzavřením smlouvy o výpůjčce.

   Smlouva o výpůjčce

Off-line výuka

 • Podklady pro off-line vzdělávání, zadání úkolů bude pro žáky připraveno v plastové schránce před budovou školy (vchod od kostela) v obálce se jménem a příjmením žáka. Do plastové schránky budou žáci v obálce se svým jménem a příjmením odevzdávat domácí úkoly v termínech určených školou.

  Pravidla pro předávání výukových materiálů při výuce off-line

  Distanční vzdělávání bylo upraveno novelou školského zákona, novelou vyhlášenou pod č. 349/2020 Sb. s účinností ode dne 25. 8. 2020.

  Zadávání a předávání domácí přípravy při výuce off-line

  • Domácí úkoly a další formy domácí přípravy budou zadávány vždy v úterý, pouze v prvním týdnu ve čtvrtek 15. 10. 2020 pro  VI. a VIII. třídu od 14,30 hod.
  • Předání domácích úkolů a dalších forem domácí přípravy bude vždy v úterý od 14,30 hod. na stanoveném místě (průhledná plastová bedna před hlavním vchodem školy).
  • Všechny úkoly na dané období budou pro žáka vždy v jedné složce označené jeho jménem a příjmením a popř. třídou.

   Odevzdávání domácí přípravy

   1. Žák odevzdává domácí úkoly vždy následující pondělí do 9,00 hod. na stanoveném místě (průhledná plastová bedna před hlavním vchodem školy).
   2. Žák všechny vypracované úkoly vrátí ve složce označené jeho jménem a příjmením, popř. třídou.

   Hodnocení výsledků distanční výuky off-line

   • Při hodnocení v průběhu distančního vzdělávání škola dodržuje pravidla a kritéria hodnocení, která jsou dle školského zákona součástí školního řádu školy.
   • Při distančním vzdělávání, zajišťovaném jakoukoli formou, žák vždy dostane zpětnou vazbu o výsledcích svého vzdělávání a plnění zadaných úkolů, je uplatňováno především formativní hodnocení, jak klasifikačním stupněm, tak slovním hodnocením.
   • Po uzavření určitých celků učiva je provedeno sumativní hodnocení výsledků žáka při osvojování učiva tohoto celku.
   • Výsledky práce vzdělávání při distanční výuce off-line jsou ukládány ve formě osobního portfolia, v listinné podobě.
   • Portfolia žáků off-line pro daný školní rok budou uložena u třídního učitele.
   • V případě, že žák v rámci distanční off-line výuky nedodá zadané domácí úkoly, nebyla splněna základní podmínka povinného vzdělávání v rámci distanční výuky (novela č. 349/2020 Sb. s účinností ode dne 25. 8. 2020).
   • Situace bude řešena následovně:
    • Žákovi je umožněno odevzdání úkolů do druhého dne.
    • Nedojde-li ani po té k odevzdání úkolů, je žák hodnocen známkou nedostatečný (v souladu se školním řádem).
    • Jediným platným dokladem řádného plnění distanční výuky ve formě off-line je řádné odevzdávání zadané domácí přípravy ve stanovených termínech. V případě, že příprava odevzdána nebyla, není důkaz o přítomnosti žáka na off-line výuce. Absence bude neomluvená.

Online výuka

 • Online výuka probíhá dle platného rozvrhu
 • Začátky hodin jsou dle platného rozvrhu 
 • Délku vyučovací hodiny určuje učitel (minimálně 30 minut)
 • Probíhají všechny hodiny, včetně výchov
 • Úkoly a látka je zadávána na Moodle
 • Žáci mají k dispozici online učebnice
 • Žáci mají k dispozici online programy na Umimeto.org
 • Ztracené heslo na Moodle  marta.landova@zs-luzec.cz
 • Ztracené heslo na Bakaláře reditel@zs-luzec.cz, radka.grohova@zs-luzec.cz

Online učebny

6. třída    https://jitsi.ssps.cz/Luzec6

7. třída    https://jitsi.ssps.cz/Luzec7 

Půlené hodiny pro 7. třídu:

půlené hodiny matematiky s ředitelkou: https://jitsi.ssps.cz/kopelukova

půlené hodiny fyziky s Mgr. Vargočíkovou: https://jitsi.ssps.cz/vargovcikova

půlené hodiny NJ s Bc. Kučerou: https://jitsi.ssps.cz/kucera

8. třída    https://jitsi.ssps.cz/Luzec8

9. třída    https://jitsi.ssps.cz/Luzec9