Matematika prof. Hejného

Hlavním cílem vyučování matematice na prvním stupni tradičně bývá naučit žáky počítat, tj. sčítat, odčítat, násobit a dělit. Stěžejním nástrojem je nácvik. Výsledkem jsou žákovy dovednosti. Nedostatečně se však rozvíjí žákův intelekt. Při tomto typu výuky převládá komunikace, při které se učitel ptá a žák odpovídá. Učitel nové učivo představí a žák se ho jednoduše naučí. Úloha žáka je při takové výuce spíše pasivní.

Poznatek získaný vlastní úvahou je kvalitnější než poznatek převzatý. Učitel, který vede žáky k samostatnému hledání řešení, jim dává víc než učitel, jenž je učí, jak mají ten či onen typ úloh řešit. Tato cesta vyžaduje trpělivost a čas. Výsledky se dostavují pomaleji, ale jsou trvalé a schopné dalšího rozvoje. Druhá cesta je rychlejší, žákovi ovšem poskytuje spíše protézu poznatku než poznatek skutečný.

Koncepce Matematiky prof. Hejného přispívá k rozvoji matematického myšlení, intelektuálních a komunikačních schopností a dovedností, tvořivosti, ba dokonce sociálního chování žáků. Může rozvíjet jejich schopnost zkoumat danou situaci, hledat vhodná řešení problémů, dopomoci k získání zkušeností s organizací jevů, se zpracováním dat, s propojením různých myšlenek aritmetiky, geometrie i kombinatoriky. Většinu z těchto schopností můžeme rozvíjet pomocí různých prostředí, v nichž hraje žákova životní zkušenost klíčovou roli.

Je výborné, pokud se rodiče chtějí do této výuk y matematiky zapojit. Je ale důležité respektovat základní tezi této metody. Nechte si od svého dítěte vysvětlit, jak se co řeší. Projevujte radost nad tím, když se chlubí, co všechno vyřeší a odhalí. Pokud si s něčím neví rady a vy mu prozradíte, jak na to, chováte se jako zahradník, který ve snaze urychlit růst květin, je povytahuje ze země. Můžete s dítětem o úlohách rozmlouvat, nebo se i přít, ale musíte mít stále na paměti, že v této dvojici je dítě tím, kdo vysvětluje, a rodič tím, komu je vysvětlováno. Tím, že vám dítě vysvětluje, se samo učí a navíc získává důležité intelektuální sebevědomí. Matematika není o rychlém a správném počítání. Rychle a spolehlivě umí počítat každá kalkulačka. Tuto schopnost na trhu práce vaše dítě v budoucnu neprodá.  Co je a bude stále více žádáno, je schopnost řešit problémy a komunikovat. Metoda prof. Hejného učí oboje.

Hlavní rolí učitele je motivovat a organizovat činnost v hodinách. Úloha badatele náleží žákům. Na prvním místě je diskuse a komunikace mezi žáky navzájem. Komunikace mezi učitelem a žákem má být v rovině motivační a organizační. V případě, že žáci dospěli k chybnému názoru, učitel na chybu neupozorní, nýbrž předloží další úlohy, které jim pomohou chybu odhalit a opravit.

Mgr. Ivana Ševčíková