Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019:

Příspěvková organizace, Základní škola Lužec nad Vltavou, se sídlem1. máje 4, 277 06 Lužec nad Vltavou, zastoupená ředitelkou školy, rozhodla podle ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem  č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, následovně: 

VYHOVUJE

ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

od školního roku 2018/2019 v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola Lužec nad Vltavou, příspěvková organizace, se sídlem 1. máje 4, 277 06 Lužec nad Vltavou

u dětí s těmito registračními čísly:

1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

 

Poučení:

 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím, ředitelky základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Lužec nad Vltavou, se sídlem1. máje 4, 277 06 Lužec nad Vltavou k Odboru školství KÚ Praha.

Rozhodnutí obsahující seznam přijatých žáků do 1. ročníku základního vzdělávání pod přidělenými registračními čísly byl vyvěšen na úřední desce školy a elektronické vývěsce na webových stránkách školy www.zs-luzec.cz dne 19. 4. 2018.

Ing. Pavla Kopeluková
ředitelka školy